Kvalitet, miljø og HMS

Kvalitet

Det verdifulle sluttprodukt og vår målsetning for alle aktiviteter som utføres i Centrum Vinduspuss & Rengjøringsbyrå AS er å skape; rene og innbydende områder for våre kunder. For å sikre at standarden på renholdet tilfredsstiller de krav som ligger i renholdkontrakten foretar vi månedlig hundrevis av kvalitetskontroller i våre kunders lokaler. Vi utfører slike kontroller etter avtale med kunden eller vi gjennomfører dem som uanmeldte stikkprøver. Både kunden og servicemedarbeideren mottar en kopi av servicerapporten som beskriver godkjente eller ikke godkjente områder. Servicerapporten følges deretter opp for å sikre at eventuelle avvik er rettet opp.

Veiledning og ytterligere opplæring til våre servicemedarbeidere for at det beste resultatet skal oppnås i henhold til avtale gis selvfølgelig i tilfeller hvor det er behov for det. Kvalitetskontrollene og den nødvendige oppfølgingen foretas av våre kvalitetsansvarlige medarbeidere.

Vår målsetting er at det skapes en holdning blant våre servicemedarbeidere som innebærer at man ser på disse kontrollene som et viktig instrument til å oppfylle de forutsetninger som ligger i renholdkontrakten. Og vi føler at vi lykkes godt med dette. For å sikre en kontinuerlig leveranse av renholdet ute hos våre kunder har vi flere patruljebiler som omgående dekker opp ferie og sykefravær.

Vi bruker kun profesjonelt utstyr og rengjørings midler fra Lilleborg som er blant de mest seriøse i bransjen . Dette for at det utstyret og de kjemikalier vi bruker skal være av ypperste kvalitet til det beste for våre kunder.

Miljø

Centrum Vinduspuss & Rengjøringsbyrå AS ønsker å være en foregangsbedrift og vi stiller høye krav til helse, miljø og sikkerhet både internt og eksternt. Vi erkjenner at enkelte av de produkter vi benytter kan påvirke miljøet over sikt. Vi bestreber oss derfor til hele tiden å se på nye produkter på markedet som kan redusere belastningen på miljøet som vår virksomhet medfører. Snehvit Renhold AS kilde sorterer all emballasje, og har returavtale på papir, plast  emballasje som går til resirkulering. Vi er sertifiserte som Miljøfyrtårn bedrift. Centrum Vinduspuss & Rengjøringsbyrå AS vil også arbeide aktivt for å bedre våre medarbeideres kompetanse om miljø og renholdsmidlenes miljøpåvirkning slik at vi kan drive vår virksomhet stadig sikrere, mer effektivt og mer miljøtilpasset.

HMS

Centrum Vinduspuss & Rengjøringsbyrå AS har som en overordnet målsetting å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, et godt vern av det ytre miljø for å forhindre forurensning, god behandling av avfall og et godt vern mot helse- og miljøskader fra produkter, og et system for å forhindre uhell og ulykker ved brann og eksplosjon.
Videre er det viktig å sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger og med en verneteknisk, yrkeshygienisk og velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet. Det er en forutsetning at HMS-arbeidet skal inngå som en naturlig del av driften. Dette innebærer at i alle bedriftens planer og gjøremål tar man alltid HMS med i betraktning. Det skal tenkes helse, miljø og sikkerhet på lik linje med økonomi, markedsføring og administrative rutiner. I denne formuleringen ligger en erkjennelse av at ved styring, kontroll og deltaking kan ledelsen sammen med arbeidstakerne og våre kunder forebygge skader og redusere sykefraværet.
Centrum Vinduspuss & Rengjøringsbyrå AS har utviklet internkontrollsystemet ut fra hvordan HMS-forholdene er i egne og i kundenes lokaler samt hvordan vi best kan etterleve de kravene som er fastsatt i internkontrollforskriften. Vi gjennomføres vernerunder hvert år hvor representanter fra bedriften, bedriftshelsetjenesten samt servicemedarbeider deltar og hvor det spesielt vektlegges skadeforebygging og ergonomi.